Ε117.20 | Ο κάνναβος στην Αρχιτεκτονική. Ιδεολογικές, γεωμετρικές και κατασκευαστικές προεκτάσεις


Ερευνητική Εργασία: Ο κάνναβος στην Αρχιτεκτονική. Ιδεολογικές, γεωμετρικές και κατασκευαστικές προεκτάσεις
Φοιτήτριες: Λαδιανού Ουρανία, Εμμανουέλα Μάγγα
Επιβλέπων καθηγητής: Αλέξανδρος Βαζάκας
Σχολή: Πολυτεχνείο Κρήτης
Ημερομηνία: Ιούλιος 2020
Περίληψη
Ο κάνναβος, με  χαρακτηριστικά το μέτρο, την αναλογία και την κλίμακα, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σχεδιαστικά-οργανωτικά εργαλεία που καθόρισαν την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία , από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Παρόλα αυτά, η έννοια του καννάβου έχει λανθασμένα περιοριστεί σε ερμηνείες που τη συνδέουν με την αυστηρότητα και την μονοτονία. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των ιδεολογικών, γεωμετρικών και κατασκευαστικών προεκτάσεων του καννάβου μέσα από παραδείγματα-σταθμούς στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, τόσο χρονικά όσο και βάσει κλίμακας. Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά έργα που σχεδιάστηκαν περισσότερο ή λιγότερο πρόδηλα μέσω ενός καννάβου. Ένας κάνναβος ο οποίος ενώ ασκεί την επιρροή του σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, η έκφραση του μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου και λειτουργεί ως φορέας πολλαπλών νοημάτων και συμβολισμών. Κριτήριο για την επιλογή των έργων αυτών αποτέλεσε η χρήση του στη συνθετική τους διαδικασία καθώς και οι ποικίλες μορφές που μπορεί να υιοθετεί. Μέσα από την ανάλυση των παραδειγμάτων-σταθμών θα προκύψει αν τελικά οι κανόνες-περιορισμοί μιας δομικής αρχής και συγκεκριμένα του καννάβου, καταλήγουν σε επέκταση ή μη των δυνατοτήτων προσαρμογής και επομένως δυνατοτήτων έκφρασης. Η κεντρική ιδέα της δομής ενός καννάβου περιορίζει την ελευθερία ή οδηγεί τελικά στην ελευθερία;

_______________________________________________________________________________________________________________


Title: The Grid in Architecture. Ideological, Geometrical and Structural extensions

Abstract
The grid, fundamentally incorporating measurement, proportion and scale,has been considered an integral design/organisational tool in architecture and urban planning since ancient times. However, the overall concept of the grid has been falsely characterized as being limiting and monotonous in regards to its use.  The purpose of this thesis is to investigate the ideological, geometrical and constructive extensions of the architectural grid,with references to historic examples. This research paper will investigate architectural and urban planning projects which have been designed with the use of the architectural grid.The grid has significantly influenced the history of architecture; however in the modern days it is evident that it is developing an altered appearance. The reasoning behind the selection of these projects was based on their intricate process of design as well as on the versatility of their use of the grid. Does the main concept of the grid structure limit freedom or promote it?